ชื่อ – สกุล นายชาญชัย  คำสีแก้ว     
เกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน .ศ. 2516
เกษียณอายุราชการปี พ.ศ. 2577
ปัจจุบันรับราชการตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
โรงเรียน เมืองพลพิทยาคม  
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
กระทรวง มหาดไทย

ประวัติการศึกษา

ลำดับ

ระดับการศึกษา/วุฒิ

ปี พ.ศ.ที่จบ

วิชาเอก/หลักสูตร

สถานศึกษา

 

1

ประถมศึกษา

2529

ประกาศนียบัตรประถมศึกษา (ป.6)

รร.วัดโพธิ์ดก
อ.เมือง จ.ราชบุรี

 

2

มัธยมศึกษาตอนต้น

2532

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา (ม.3)

รร.รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
อ.เมือง  จ.ราชบุรี

 

3

มัธยมศึกษาตอนปลาย

2535

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา (ม.6)

รร.รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
อ.เมือง  จ.ราชบุรี

 

4

ปริญญาตรี

2539

ครุศาสตร์บัณฑิต
(ดนตรีศึกษา)

สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี

                 ประวัติการรับราชการ /การทำงาน            

วัน เดือน  ปี

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

รับเงินเดือน

ระดับ/อันดับ

ขั้น (บาท)

16 ต.ค. 2552

ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ครูผู้ช่วย

7,940

1 เม.ย. 2553

ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ครูผู้ช่วย

8,130

1 ต.ค. 2553

ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ครูผู้ช่วย

8,500

1 เม.ย. 2554

ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ครูผู้ช่วย

9,440

1 ต.ค. 2554

ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ครูผู้ช่วย

9,700

16 ต.ค. 2554

ครู  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

คศ.1

11,920

1 ม.ค. 2555

ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

คศ.1

13,860

1 เม.ย. 2555

ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

คศ.1

14,220

1 ต.ค. 2555

ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

คศ.1

15,020

 

วัน เดือน  ปี

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

รับเงินเดือน

 

ระดับ/อันดับ

 

ขั้น (บาท)

16 ต.ค. 2555

ครู  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คศ.1

15,020

1 เม.ย. 2556

ครู  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คศ.1

15,440

1 ต.ค. 2556

ครู  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คศ.1

15,850

1 เม.ย. 2557

ครู  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คศ.1

16,260

1 ต.ค. 2557

ครู  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คศ.1

19,510

1 เม.ย. 2558

ครู  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คศ.1

19,920

1 ต.ค. 2558

ครู  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คศ.1

20,740

1 เม.ย. 2559

ครู  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คศ.1

21,580

1 ต.ค. 2559

ครู  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คศ.1

22,000

1 เม.ย. 2560

ครู  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คศ.1

22,890

 

 

กลับสู่ด้านบน