การประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
นายชาญชัย  คำสีแก้ว  ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่

วัน เดือน ปี ที่จัด

รายการ/ชื่อกิจกรรม

หน่วยงานที่จัด

สถานที่จัด

1

8-11 พ.ค. 2556

อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปี 2556 รุ่นที่ 3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

2

6-7 มิ.ย. 2556

อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร “กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

3

9 ต.ค. 2556

ศึกษาดูงาน “WORLD DIDAC ASIA 2013”

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์

4

24 ต.ค. 2556

อบรมโครงการส่งเสริมวินัยข้าราชการและบุคลากร โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

หอประชุม
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

5

4-6 พ.ย. 2556

ผู้อำนวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียง ระดับพื้นฐาน

สมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย

โรงแรมอโนมา
กรุงเทพมหานคร

 

ที่

วัน/เดือน/ปี

รายการพัฒนา(ประชุม/อบรม/สัมมนา)

ผู้จัดประชุม

ประโยชน์ที่ได้รับ

6

1-3 มีนาคม2556

อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

โรงแรมเคียงทะเลรีสอร์ท

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

7

8-11 มีนาคม
2556

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

การผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้

8

5-6 พฤษภาคม 2558

กิจกรรมพัฒนาองค์กร : การสร้างพฤติกรรมที่ดีการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

โรงแรมจอมเทียนธานี เมืองพัทยา

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

9

22 สิงหาคม 2558

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

แนวทางยุทธศาสตร์พัฒนา

10

9-12 มิถุนายน2559

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

แนวทางกระบวนการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน

11

5-7 กรกฎาคม 2559

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ

12

17-18 ธันวาคม2559

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

เข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านการวิจัย

13

25 ธันวาคม 2559

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างงานคุณภาพและนวัตกรรมสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

 

 

กลับสู่ด้านบน